top of page

קוד אתי – פליקאן גרופ א.י בע"מ  

אנו, עובדי פליקאן גרופ א.י בע"מ, מחויבים בהתנהלותנו ובעבודתנו, כל אחד בתחום אחריותו, לפעול על פי ערכי החברה ובהתאם למשתמע מהם. 

ערכינו משלבים יושרה, אנושיות, מקצועיות וציות לחוק בכל פעילויותינו. 

אנו נוהגים כלפי הזולת בכבוד, באנושיות, בהוגנות ובסובלנות, ופועלים מתוך מחויבות, אחריות, שותפות, מקצועיות ומצוינות. 

דבר המנכ"ל 

כללי הקוד האתי הינם נר לרגלינו כבני אדם ורק לאחר מכן הם גם יביאו ערך לטובת הארגון. 

מחובתנו לא רק לקבוע את כללי הקוד האתי העומדים בבסיס החוקים התקנות והנהלים אלא גם להטמיעם וליישמם. 

עלינו לעשות שימוש נאות והוגן בנכסי הארגון הגשמיים - קרקעות, מבנים, ציוד וכסף, כמו גם בנכסים הרוחניים - מידע, הסכמים וסודות מסחריים.  

אנו מחוייבים לציית לחוקי המדינה, לתקנון, לנוהלי החברה ולכללי הקוד האתי של החברה. 

באמונה שלמה כי יישום הנהלים וכללי הקוד האתי יהפכונו לאנשים טובים יותר ולחברה מלאת אור והצלחה! 

 

מוטי גולדשטיין, מנכ"ל 

 

 

מי אנחנו? 

פליקאן גרופ הינה קבוצת חברות נדל"ן מניב בישראל. 

הקבוצה פועלת בתחום הנדל"ן המניב בישראל . הקבוצה מתמחה ברכישה וניהול של מבני משרדים, היי-טק, תעשייה, לוגיסטיקה ומסחר. 

בבעלות הקבוצה יותר מ50,000 מ"ר של שטחים מניבים בישראל. 

המטרות שלנו 

להמשיך לצמוח בקצב מהיר ולהפוך לאחת החברות המשפיעות בתחום (בדומה לפעילות הנדל"ן שבנינו במשך עשרות בשנים בעיר ניו יורק שבארה"ב). 

לפעול במקצועיות, יצירתיות, יושרה, הגינות, אחריות, ציות לחוק, שמירה על איכות הסביבה, בטיחות, כיבוד זכויות הזולת וכבוד האדם. 

לעבוד מתוך שותפות מלאה של כלל עובדי החברה. 

לתרום לקהילה, להיות שותפים לעשייה חברתית ולשמור על הסביבה שבה אנו חיים. 

  

עקרונות העבודה שלנו 

חיוך! - אנו נעשה הכל על מנת שכלל עובדי / משפחת פליקאן גרופ יגיעו לעבודה עם חיוך גדול! 

השקעה בעובדים – החברה מאמינה כי ההון האנושי הוא הנכס החשוב ביותר שלה, ועל כן דואגת לרווחת העובדים ולהכשרתם, מתוך שאיפה לשיפור רמת המקצועיות ובהתאם לצורכי החברה.  

יצירתיות- אנו נפרח ונגשים כאשר נצליח לייצר סביבה בה עובדינו ירגישו סיפוק  עז מעבודתם ולכן האצלת סמכויות ויצירתיות הינם ערך סופר חשוב עבורנו. 

היעדר אפליה - החברה מעסיקה עובדים ללא אפליה על רקע דת, גזע, מגדר, מוצא, גיל או תרבות, בכל היבטי ההעסקה: גיוס, שכר ותגמול, הטבות קידום, ענישה, סיום העסקה ופרישה. 

כבוד הדדי - מערכת היחסים בין עובדי החברה ובין העובדים לקהילה כולה, לרבות לקוחות, ספקים ובעלי מניות, מבוססת על כבוד, סובלנות והתחשבות הדדית, על אווירה פתוחה ונעימה ועל שיתוף פעולה. עובדי החברה מחויבים לשמירה על צנעת הפרט ועל שמם הטוב של עובדי הארגון, לקוחותיו וספקיו.         

                                                                                  

התפתחות אישית - 

החברה משקיעה בהון האנושי שלה, ודואגת להשתלמויות מקצועיות לעובדיה בהתאם לצורכי הארגון ומתוך רצון לפתח את עובדיה ולשפר את רמת השירות הניתנת ללקוחותיה. 

מניעת הטרדה -

החברה רואה בחומרה רבה הטרדה מכל סוג שהוא: פיזית, מינית, פסיכולוגית או מילולית. אנו נוקטים בכל האמצעים למניעתה. 

סביבת עבודה בטוחה -

החברה עושה כמיטב יכולתה למען עבודה בבטיחות ובגהות. כמו כן דואגת החברה לתנאי עבודה נאותים לכל אחת ואחד מעובדיה. עובדי החברה, מצידם, מחויבים לשמור על כללי הבטיחות ולקיים סביבת עבודה בטיחותית לעצמם, לספקי החברה וללקוחותיה. עליהם לנקוט משנה זהירות בביצוע פעולות שיש בהן סיכון פוטנציאלי, וזאת על מנת שלא לסכן חיים או לגרום לפגיעות בגוף או ברכוש. 

שמירה על רכוש ונכסי החברה -

על העובדים להשתמש ברכוש החברה אך ורק למטרות עסקיות נאותות ולנהוג בחיסכון וביעילות בציוד החברה. 

שמירה על סודיות - על העובדים לשמור על סודיות המידע המופקד בידיהם או המגיע אליהם במסגרת תפקידם ולא לעשות בו שימוש, אלא לצורכי החברה. העובדים נדרשים להקפיד על שימוש זהיר ונאות בסוגי המידע השונים שברשותם ולהגן על קניינה הרוחני ועל סודותיה העסקיים והמסחריים של החברה, תוך נקיטת אמצעי זהירות למניעת חשיפתם לאחרים. 

הימנעות מטובות הנאה -

על העובדים ובני משפחתם הקרובים, להימנע מקבלת ו/או מתן טובות הנאה ביחסים עם לקוחות, ספקים ורשויות, העלולות להשפיע על פעולות העובד/ת ו/או הלקוח  ו/או הספק ו/או ליצור ניגוד עניינים. בכל מקרה אשר בו מוצאים עצמם עובדת או עובד מוסמכים להחליט בפעולה או בעסקה של החברה, אשר כתוצאה ממנה הם או המקורבים אליהם ייצאו נשכרים, במישרין או בעקיפין, עליהם להימנע מקבלת ההחלטה ולהציג את הנושא להחלטת הממונה עליהם, תוך פירוט טובת ההנאה שהם או מקורביהם עשויים להפיק מכך. בכל התקשרות אישית של עובד עם אחד מספקי או לקוחות הקבוצה ידווח על כך לסמנכ"ל המחלקה שלו ויקבל את אישורו תוך מתן גילוי מלא ביחס למהות ההתקשרות ותנאיה. אין באמור לעיל, כדי לגרוע מאיסור החל על כלל העובדים לפעול בניגוד עניינים תוך העדפת אינטרסים אישיים על פני טובת החברה (כמפורט להלן). 

פעולה בתום לב -

על העובדים לפעול למען קידום הארגון ולהימנע מלהיות נתונים להשפעות המתנגשות עם טובת הארגון. עובדים המקיימים קשרים עסקיים מטעם החברה עם נותני שירותים שונים הקשורים לחברה, יפעלו ללא משוא פנים ותוך הקפדה על העמדת טובת החברה, במסגרת קשרים אלה, מעל שיקולים של תועלת אישית. 

ניצול הזדמנויות -

על העובדים להימנע מניצול הזדמנויות עסקיות של החברה לטובתם האישית, ומעשיית שימוש במידע השייך לחברה לשם הפקת רווח אישי. עליהם להימנע מכל פעולה שיש בה משום תחרות או ניגוד עניינים עם מטרות הארגון. עובדי החברה אמורים לפעול ולקבל החלטות כאשר לנגד עיניהם עומדת טובת החברה בלבד. על העובד להימנע מביצוע כל פעולה שיש בה חשש לניגוד עניינים בין תפקידו בחברה לבין ענייניו האישיים, או ענייניהם של המקורבים אליו. במקרה של ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים בין עובד החברה ובין החברה, נדרש העובד לדווח על כך לממונים עליו. 

פיטורים הוגנים -

במקרה של פיטורים, אנו מאפשרים לעובד לעזוב בהתראה סבירה, תוך שמירה מלאה על זכויותיו. אנו מכינים את העובד לקראת פיטוריו ומגלים רגישות לתחושות שאר העובדים סביב פיטורי עמיתם לעבודה.

 

עידוד תחרות –

החברה מעודדת תחרות הוגנת ונוקטת אמצעים חוקיים וכשרים לקידום עסקיה. 

מסחר הוגן – החברה מאמינה בשיתוף פעולה עם ספקיה ונוקטת מדיניות המקדמת מסחר הוגן בין כל הגורמים. 

הגינות וכבוד ללקוח – החברה מתייחסת בכבוד לכל לקוחותיה ומטפלת ביעילות ובשקיפות בקובלנותיהם, מתוך רצון כן בפתרון הוגן. 

עמידה בחוזים –

החברה מקפידה לעמוד בהתחייבויותיה כלפי ספקיה ולכבד את החוזים שערכה עימם. אנו מקפידים על תשלום במועד, כחלק משמירה על סטנדרטים גבוהים של מקצועיות ומתוך מטרה לאפשר לספקינו להמשיך ולהתקיים. 

עדיפות לספקים שהם גם לקוחות – החברה נותנת עדיפות, בתנאים עסקיים שווים, לספקים שהם גם לקוחות. 

הסביבה היא של כולנו ויש לשמור עליה.

התקנת מערכות סולריות לייצור חשמל על גגות מבני הקבוצה 

הקבוצה פועלת לשיפוץ והחלפה נרחבת של גגות ישנים של מבני הקבוצה, תוך מתן דגש על החלפת גגות אסבסט, והתקנה של מערכות סולריות אשר תייצרנה חשמל תוך הפקת אנרגיה ירוקה (אנרגיה סולרית). 

  

אחריות סביבתית גם במשרדי החברה 

צמצום השימוש בנייר, חיסכון בחשמל והקפדה על שימוש בחומרים הניתנים למחזור. 

  

הגנה על הסביבה בכל מקום שבו אנו פועלים 

הצבת מכלי מחזור באזורי התעשייה שבהם פועלת החברה, פינוי פסולת לאתרים מורשים ותרומת ציוד ישן. 

  

הטמעת הקוד האתי 

נושאי משרה בחברה יפעלו לשם הטמעת הקוד האתי בקרב עובדי החברה. 

bottom of page